2021-2024 m. darbotvarkė

Profesinis mokymas

1.8 projektas

Rinkos poreikius atliepianti profesinio ugdymo sistema

1.8.1. veiksmai

Sukurti priemones profesinio mokymo programoms (formaliosioms ir neformaliosioms), ištekliams, įrangai atnaujinti, meistrams praktikams pritraukti ir suderinti su rinkos poreikiais ir pokyčiais (skaitmenizacija, pramonės revoliucija, žaliojo kurso tendencijomis, LEZ poreikiais).

Partneriai: SADM, EIM, VRM

profesinis
1.8.2. veiksmai

Pakeisti Profesinio mokymo įstatymą ir kitus poįstatyminius teisės aktus, siekiant atnaujinti priėmimo į valstybės finansuojamas vietas profesiniame mokyme planavimo metodiką, kuri remtųsi regionų bei nacionalinio poreikio ateities prognozėmis.

Partneriai: SADM, EIM, VRM

pexels-vanessa-garcia-6325904
1.8.3. veiksmai

Sukurti priemones (bendrojo ugdymo mokinių priėmimas į profesijos modulius, programų pritaikymas pagrindinio ugdymo programos II daliai, kt.), skatinančias bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinius įgyti profesinę kvalifikaciją ar jos dalį kartu su viduriniu išsilavinimu.

Partneriai: SADM, EIM

kryptis
1.8.4. veiksmai

Sukurti ir įgyvendinti priemones, didinančias profesinio mokymo mokinių, besimokančių pameistrystės forma prioritetinėse srityse, skaičių ir teikiančias paskatas verslo įmonėms (įskaitant smulkųjį ir vidutinį verslą), organizuoti PMĮ profesinį mokymą pameistrystės forma ir mokymąsi darbo vietoje.

Partneriai: SADM, EIM, ŽUM, VRM

profesinis – 1
1.8.5. veiksmai

Įveiklinti kompetencijų centrų sistemą, įgyvendinant nacionalinio mobilumo programą,  užtikrinančią praktinio mokymo įgūdžių įgijimą sektoriniuose centruose ir PMĮ tinklaveiką.

profesinis – 2
1.8.6. veiksmai

Peržiūrėti PMĮ tinklą – įvertinti valdomą turtą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius.

Partneriai: VRM

profesinis – 3