2021-2024 m. darbotvarkė

Ankstyvasis ir bendrasis ugdymas

1.1. projektas

Visiems prieinamas, kokybiškas ankstyvasis ugdymas

1.1.1. veiksmai

Atlikti ikimokyklinio ugdymo infrastuktūros plėtros savivaldybėse vertinimą, nustatant esamos infrastruktūros pritaikymo ar naujos kūrimo galimybes ikimokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti.

Partneriai: SADM

darž
1.1.2. veiksmai

Įgyvendinti priemones, kad į ikimokyklinį ugdymą būtų sėkmingai įtraukti vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir / ar turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

Partneriai: SADM

darž – 1
1.1.3. veiksmai

Aprūpinti ugdymo įstaigas mokykliniais autobusais, skirtais vežioti ikimokyklinio amžiaus ir / ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Partneriai: SADM

darž – 2
1.1.4. veiksmai

Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo turinį, atsižvelgiant į naujausias mokslines žinias ir tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant bendrųjų kompetencijų ugdymui, taikant amžiaus tarpsnį atitinkančius metodus, ir knygų skaitymo kultūros formavimui.

  

darž – 3
1.1.5. veiksmai

Sukurti įrankius ankstyvajam vaiko poreikių įvertinimui ir nuoseklaus ir konstruktyvaus grįžtamojo ryšio apie vaiko ugdymą(si) ir individualią pažangą tėvams (globėjams) suteikimui, užtikrinant būtiną švietimo ir ugdymo(si) pagalbą.

darž – 5
1.1.6. veiksmai

Parengti metodines priemones įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, veiklos stebėsenai vykdyti ir įdiegti tam reikalingus techninius sprendinius.

  

M
1.1.7. veiksmai

Sukurti įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, stiprinimo paketą, apimantį mokymąsi vieniems iš kitų (ang. peer-learning), ikimokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų atnaujinimą ir stiprinimą, aprūpinimą moderniomis darbo vietomis.

  

darž – 4
1.2. projektas

Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys

1.2.1. veiksmai

Patvirtinti būtinuosius savivaldybių ir mokyklų stebėsenos rodiklius, vadovaujantis pažangiomis ES valstybių narių švietimo kokybės užtikrinimo praktikomis  bei Geros mokyklos  koncepcija, peržiūrėti mokyklų veiklos išorinio vertinimo ir įsivertinimo metodikas susitelkiant į rizikos vertinimą.

Partneriai: VRM, LSA

049
1.2.2. veiksmai

Teikti finansinę paramą ir ekspertinę-konsultacinę pagalbą mokykloms  ugdymo kokybės skirtumams mažinti ir lygioms galimybėms užtikrinti.

Partneriai: VRM, LSA

034
1.2.3. veiksmai

Atlikus analizę, konsoliduoti mokymo(si) išteklius ir stiprinti švietimo kokybę savivaldybėse įdiegti pažangą skatinančią Tūkstantmečio mokyklų programą.

Partneriai: VRM, SM, LSA

020
1.2.4. veiksmai

Atnaujinti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas stiprinant turinį ir susiejant su socialinio, emocinio ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietiškumo, kultūrine, komunikacine ir pažinimo kompetencijomis ir atskleidžiant tarpdalykinės integracijos galimybes.

  

001
1.2.5. veiksmai

Diegti į mokymąsi orientuotą mokinių pasiekimų vertinimą (formuojamąjį vertinimą), didinant vidinio mokyklų vertinimo palyginamumą ir sukuriant sąlygas ugdyti kiekvieno vaiko gebėjimus ir talentus.

034
1.2.6. veiksmai

Atnaujinti NVŠ koncepciją, kurioje būtų numatyta didesnė NVŠ ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įvairovė, kokybės užtikrinimo sistemų ir kompetencijų ugdymo plėtra.

Partneriai: KM

085
1.2.7. veiksmai

Atnaujinti NVŠ krepšelio finansavimo modelį, užtikrinantį ugdymo programų įvairovės plėtrą ir administracinės naštos teikėjams mažinimą.

  

mokslas – 7
1.2.8. veiksmai

Užtikrinti 80 proc. bendrojo ugdymo mokinių dalyvavimą bent vienoje neformaliojo švietimo programoje.

 

 

mokslas – 7
1.2.9. veiksmai

Sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika.

  

054
1.2.10. veiksmai

Peržiūrėti švietimo pagalbos specialistų funkcijas ir jų darbo apmokėjimo sistemą, panaikinti atotrūkį tarp pedagoginių švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų darbo užmokesčio.

  

mokslas – 10
1.2.11. veiksmai

Įgyvendinti priemonių įtraukiam ugdymui ir švietimo pagalbai kiekvienoje mokykloje užtikrinti paketą.

 

 

mokslas – 7
1.2.12. veiksmai

Sukurti nacionalinį metodinį konsultacinį centrą įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams, aprūpinti jį specialiosiomis mokymo priemonėmis, metodikomis ir pan.

  

mokslas – 7
1.2.13. veiksmai

Įgyvendinti priemones, skirtas mokymosi praradimams dėl COVID-19 pandemijos kompensuoti.

 

 

mokslas – 10
1.2.14. veiksmai

Patobulinti švietimo ir mokslo institucijų, mokytojų bei mokinių registrus, įtraukiant lituanistinio švietimo vykdytojus ir mokinius užsienyje.

Partneriai: URM

044
1.2.15. veiksmai

Sukurti ir įdiegti mechanizmą lituanistiniam švietimui (įskaitant lituanistinį švietimą etninėse žemėse ir lietuvių tremties vietose) skatinti ir remti.

Partneriai: URM

054
1.2.16. veiksmai

Patobulinti lietuvių kalbos mokymo programą ir sukurti lietuvių kalbos testavimo sistemą bei metodines priemones, pagrįstas kalbos mokėjimo lygiais ir pritaikytas mokymuisi tiesioginiu ir nuotoliniu būdu, sudarant galimybes užsienio lietuviams naudotis ir Lietuvoje sukurtais skaitmeniniais ištekliais.

Partneriai: URM

071
1.2.17. veiksmai

Sudaryti sąlygas lituanistinio švietimo vykdytojams užsienyje įgyti reikiamą kvalifikaciją ir ją tobulinti; pritaikyti Lietuvoje veikiančią mokytojų veiklos vertinimo sistemą lituanistinio švietimo vykdytojų užsienyje ar jiems grįžus į Lietuvą poreikiams.

Partneriai: URM

072
1.2.18. veiksmai

Atlikti švietimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų, funkcijų, atsakomybių ir vadybos modelių peržiūrą. Modernizuoti valstybines informacines sistemas, teikiančias analitinius duomenis.

Partneriai: SADM, EIM

pexels-vlada-karpovich-4050287
1.2.19. veiksmai

Stiprinti Nacionalinę švietimo agentūrą kaip kompetencijų centrą ir švietimo politiką įgyvendinančią instituciją.

 

 

021
1.2.20. veiksmai

Parengti Lietuvos kontekstą atitinkantį ir tarptautinėje erdvėje pasitvirtinusį dvikalbio ugdymo modelį ir diegti jį ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas tautinių mažumų kalba.

Partneriai: KM, TMD

mokslas – 10
1.2.21. veiksmai

Užtikrinti sąlygas tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymuisi naudoti atnaujintą ugdymo turinį atitinkančius vadovėlius, skaitmeninius išteklius ir stiprinti gimtosios kalbos mokytojų kompetencijas.

Partneriai: KM, TMD

064
1.2.22. veiksmai

Įgyvendinti priemones iš užsienio sugrįžusių ir atvykusių vaikų ir mokinių kalbinei integracijai ir adaptacijai Lietuvos švietimo sistemoje (vykdyti sugrįžusių vaikų kalbos tyrimus, rengti A1–B2 kalbos lygiais grįstą lietuvių kalbos programą, užtikrinti programos įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų vertinimo sąlygas).

Partneriai: KM, TMD

044
1.3. projektas

Patraukli mokytojo darbo vieta ir pedagogų rengimo kompetencijos centrai

1.3.1. veiksmai

Atnaujinti mokytojo karjeros modelį, tobulinant mokytojų veiklos vertinimo sistemą.

 

 

022
1.3.2. veiksmai

Sudaryti pedagogo motyvavimo ir paramos paketą, suteikiantį galimybę tobulinti kvalifikaciją, įskaitant pedagogines stažuotes, įgyti kito dalyko ar pedagoginės specializacijos kompetencijų, siekti aukštesnio kvalifikacinio laipsnio (bakalauro ir / ar magistro).

024
1.3.3. veiksmai

Pasiekti, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį didinti ne mažesniais tempais nei mokytojų darbo užmokestį.

Partneriai: SADM, FM

darž – 1
1.3.4. veiksmai

Atnaujinti pedagogų rengimo modelį, skatinantį išteklių telkimą, tinklaveiką, ugdymo mokslų vystymą.

 

 

pexels-armin-rimoldi-5553065 (1)
1.3.5. veiksmai

Modernizuoti/atnaujinti pedagoginių studijų programas, pasinaudojant skaitmeninių technologijų priemonėmis, orientuojantis į platesnės specializacijos pedagogų rengimą, tarptautiškumą, bendradarbiaujant su stipriausiais pasaulio pedagogų rengimo centrais, ir didinant skirtingų sričių profesionalų dalyvavimą pedagoginių studijų programose.

Partneriai: URM.

1.3.6. veiksmai

Parengti nacionalinę ugdymo krypties mokslų tyrimų programą.

 

 

darž – 1
1.3.7. veiksmai

Sudaryti nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų paketą,  susietą su studijų kreditų kaupimu, apimantį šiuolaikinės didaktikos (atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę), užsienio kalbų (ES darbo kalbų) ir kitas aktualias kompetencijų tobulinimo sritis.

  

074
1.3.8. veiksmai

Įgyvendinti pagalbos mokyklų vadovams paramos priemones, teikiant konsultacijas plėtojant mentorystės sistemą, karjeros planavimą.

Partneriai: LSA.

darž – 1
1.3.9. veiksmai

Įgyvendinti vadovų rengimo ir kompetencijų tobulinimo programas.

Partneriai: LSA.

 

pexels-gabby-k-5273666
1.3.10. veiksmai

Gerinti mokyklų vadovų darbo apmokėjimo sąlygas, siekiant, kad mažiausias mokyklos vadovo pareiginės algos koeficientas būtų 40 proc. didesnis už didžiausią mokytojo koeficientą.

Partneriai: FM, SADM.

pexels-markus-spiske-4201343