2021-2024 m. darbotvarkė

Mokslas ir studijos

1.5. projektas

Pasaulinio lygio mokslas

1.5.1. veiksmai

Sukurti ir įgyvendinti misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų modelį, skatinant tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Partneriai: EIM

Mokslas 1
1.5.2. veiksmai

Sukurti bent tris ekscelencijos centrus prioritetinėse srityse – vientisas ir nuoseklias mokslo žinių pavertimo naujais produktais inovacijų ekosistemas (veikimas prioritetinėse srityse, konkursiniu finansavimu suburiant mokslo ir studijų bei verslo institucijas; poreikio analizė; valdymo modelio parengimas; mokslu grįsto verslo akceleratoriai; produktų kūrimas ir komercinimas, prototipavimo laboratorijos).

Partneriai: EIM

mokslas
1.5.3. veiksmai

Parengti ir įgyvendinti Lietuvos dalyvavimo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje ,,Europos horizontas“ akceleravimo veiksmų planą, sukurti ir įveiklinti mokslo ir inovacijų pareigūnų tinklą Vyriausybės institucijose.

Partneriai: EIM

mokslas – 2
1.5.4. veiksmai

Parengti priemonių rinkinį, siekiant sudaryti sąlygas tyrėjams dalintis Lietuvos mokslo rezultatais per Europos atvirojo mokslo debesį ir naudotis tarptautiniais mokslo ištekliais (tarptautinėmis mokslo duomenų bazėmis ir infrastruktūromis), ir pradėti jas įgyvendinti.

 

 

moskl54
1.5.5. veiksmai

Atnaujinti ir įgyvendinti aukštųjų mokyklų dėstytojų kompetencijų tobulinimo gaires, orientuojantis į akademinio personalo nuolatinį kompetencijų tobulinimą, prioritetą teikiant užsienio kalbos, skaitmeninėms, akademinės etikos ir didaktikos kompetencijoms.

  

mokslas – 6
1.5.6. veiksmai

Sudaryti prielaidas didėti mokslo ir studijų institucijų akademinių darbuotojų darbo užmokesčiui, kad jis pasiektų 150 proc. šalies VDU, taip pat neakademinių darbuotojų atlyginimams augti.

mokslas – 7
1.5.7. veiksmai

Parengti ir įgyvendinti priemonių rinkinį tyrėjų karjerai, pritraukimui skatinti ir Europos mokslinių tyrimų erdvės ir inovacijų tikslams įgyvendinti. Įvertinti konkursinių mokslo projektų įgyvendinimo procedūras ir pasiūlyti rekomendacijas joms supaprastinti.

  

mokslas – 3
1.5.8. veiksmai

Peržiūrėti doktorantūros vykdymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų planavimo modelį ir įdiegti industrinę doktorantūrą.

  

mokslas – 7
1.6. projektas

Aukščiausios kokybės, tarptautiškos ir prieinamos studijos

1.6.1. veiksmai

Sukurti ir įgyvendinti užsienio studentų (tarp jų ir užsienio lietuvių) pritraukimo ir integracijos strategiją ir teikti centralizuotą pagalbą vieno langelio principu.

Partneriai: EIM, URM

mokslas – 1
1.6.2. veiksmai

Sudaryti sąlygas Lietuvos aukštųjų mokyklų tarptautiškumui ir konkurencingumui stiprinti, remiant jų dalyvavimą Europos universitetų iniciatyvose.

 

 

mokslas – 8
1.6.3. veiksmai

Atnaujinti studijų programas – peržiūrėti studijų trukmę ir skatinti nuotolinių studijų vykdymo ir skaitmeninimo plėtrą bei studijų vykdymą anglų kalba.

  

mokslas – 9
1.6.4. veiksmai

Pritaikyti studijų programų vykdymą studentams, turintiems specialiųjų poreikių.

Partneriai: SADM, AM

mokslas – 9
1.6.5. veiksmai

Parengti skatinimo priemonių paketą studentams dalyvauti su jų studijomis susijusiose mokslinėse veiklose ir projektuose per Lietuvos mokslų tarybos ir kitų institucijų įgyvendinamas ir finansuojamas veiklas.

mokslas – 10
1.6.6. veiksmai

Parengti Lietuvos aukštojo mokslo socialinės dimensijos tobulinimo veiklos planą pagal užsienio šalių patirtį.

Partneriai: SADM

mokslas – 4
1.7. projektas

Modernus, efektyvus ir į misiją orientuotas studijų ir mokslo sistemos valdymas

1.7.1. veiksmai

Išgryninti mokslo ir studijų institucijų veiklos tikslus ir finansavimo modelį, MTEP vertinimo ir finansavimo modelį bei valstybės finansuojamų vietų planavimo ir stojančiųjų priėmimo procesą, suvienodinti minimalius stojimo reikalavimus mokantiems už mokslą ir valstybės finansuojamiems studentams ir priėmimo procese numatyti daugiau galimybių pačioms aukštosioms mokykloms pasirinkti studentus, pakeičiant Mokslo ir studijų įstatymą.

mokslas – 8
1.7.2. veiksmai

Atlikti studijų, mokslo ir inovacijų politiką formuojančių ir
įgyvendinančių institucijų: SKVC, LMT, MITA, STRATA
atsakomybių peržiūrą ir pateikti rekomendacijas efektyvesniam ir į misijas orientuotam funkcijų pasiskirstymui. Reorganizuoti MITA, numatant ŠMSM vieninteliu agentūros savininku, ir atnaujinti atsakomybes, numatant Lietuvos MSI dalyvavimo tarptautinėse MTEP ir inovacijų programose bei organizacijose skatinimą; mokslo ir inovacijų kompetencijų viešajame sektoriuje diegimą; švietimo ir mokslo analitikos vykdymą.

pexels-fauxels-3183131
1.7.3. veiksmai

Įdiegti naujus mokslo ir studijų institucijų finansavimo bei MTEP vertinimo ir  finansavimo modelius.

 

 

mokslas – 10
1.7.4. veiksmai

Atnaujinti kolegijų tinklą įvertinus potencialą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius.

  

mokslas – 5