2021-2024 m. darbotvarkė

Vienodas startas visiems

Visi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbai, numatyti 2021-2024 metams, paremti valstybės pažangos prioritetu – užtikrinti vienodas starto pozicijas visiems Lietuvos žmonėms

Priemonių įgyvendinimo planas

Projektai pagal sritį

01.

Ankstyvasis ir bendrasis ugdymas

02.

Profesinis mokymas

03.

Mokslas ir studijos

04.

Skaitmeninė švietimo transformacija

05.

Mokymasis visą gyvenimą

06.

Fizinis aktyvumas ir aukšto meistriškumo sportas

Kokio pokyčio siekiame?

Sėkmės rodikliai

2020 m. socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenančių vaikų nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo programose, skaičius

Visos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP) (proc.)

Valdžios sektoriaus išlaidos MTEP, palyginti su BVP (proc.)

Mokinių, kartu su profesija siekiančių įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), dalis (proc.)

Aukštųjų mokyklų absolventų, įsidarbinusių eiti atitinkamos kvalifikacijos reikalingas pareigas per 12 mėnesių po studijų baigimo, dalis nuo visų dirbančių ir netęsiančių mokslų absolventų (proc.)

Įsidarbinusių 20–34 metų asmenų, prieš 1–3 metus gavusių profesinio mokymo diplomą kartu su viduriniu išsilavinimu arba po
to, kai įgijo vidurinį išsilavinimą, dalis (proc.)